Ebony Sommelier, matt finish

Ebony Sommelier, matt finish